CERTIFIERINGSUTBILDNING
FörändringsProfil®

Förändringsprofil

FörändringsProfil® är ett kraftfullt verktyg vid förändringsarbete i organisationen, hos gruppen eller för enskilda individer. Genom upprepade mätningar kan ni följa uppnådda förändringar utifrån utgångsvärden och se vilka effekter dessa förväntas innebära för hälsan.

FörändringsProfil® kan nyttjas i samband med regelbundna hälsokontroller på företaget, vid genomförande av omorganisationer eller andra förändringsprojekt i grupper eller när det finns behov av en utvärdering/uppföljning av hälsan hos individer, grupper eller företag.

FörändringsProfil® belyser psykosocial förändringspotential med beaktande av arbetssituationen, olika beteenden och med hälsan kopplad till aktuell livssituation. FörändringsProfilen baseras dels på ett antal strukturerade frågor och dels på ett antal medicinska analyser som grundas bl.a. på blodprover. Resultaten sammanförs sedan i olika huvudområden, vilka speglar förekomsten av centrala riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar samt övriga folksjukdomar i form av diabetes, blodfettsrubbningar, övervikt och högt blodtryck. Dessa tillstånd innefattas även i det metabola syndromet, som definieras och diskuteras under utbildningen.

FörändringsProfilen® avslutas med en pedagogisk sammanfattning av olika index, förändringsbeteenden och befintlig belastnings effekter.

Kursens mål:

  • Att lära sig grunderna i FörändringsProfilens® frågeområden, kopplat till aktuell kunskap om hälsofrågor av såväl psykosocial som medicinsk natur.
  • Att lära sig arbetssättet kring FörändringsProfilen® inför användning i den egna verksamheten med stöd av motiverande samtalsmetodik.

Till vem riktar sig kursen:

(Allmän SMC utbildning 1 dag + FörändringsProfilen® 1 dag)

  • Redan certifierade SMC konsulter på minimum individnivå. (1 dag)
  • Beteendevetare, psykolog, hälsopedagog etc. (1+1 dag)
  • Dig med vårdbakgrund, (1+1 dag)

Intresseanmälan