CERTIFIERINGSUTBILDNING
LEDARSKAPSPROFIL™

LedarskapsProfilen

I LedarskapsProfilen får ledaren möjlighet att skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap.

LedarskapsProfilen visar på ledarens starka och svaga sidor i ledarskapet och ger möjlighet för medarbetarna att få framföra sina synpunkter på sin ledares olika kompetenser i ledarskapet.

LedarskapsProfilen ger ett bra underlag för en dialog med medarbetarna kring det egna ledarskapet men skapar också möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

LedarskapsProfilen kan med framgång användas i ledarskapsprogram för att öka förståelsen för hur olika ledarstilar samverkar och passar i den aktuella företagskulturen.
Den ger underlag till behovsanpassad ledarskapsutveckling på olika nivåer i organisationen.

MedarbetarProfilen genomförs anonymt och resultaten presenteras per ledare och kan även sammanställas som total för hela organisationen.
Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

Kursens mål:

  • Att lära sig grunderna i LedarskapsProfilens™ områden kopplat till aktuell ledarskapskunskap, ledarstilar, praktiskt ledarskap, ledaregenskaper och ledarens förutsättningar.
  • Att få en kontext av instrumentet.
  • Att lära sig arbetssättet kring instrumentet.

Till vem riktar sig kursen:

  • Redan certifierade SMC Konsulter på minimum individnivå (2 dagars utb.)
  • Organisations- och ledarskapskonsulter som behöver ett nytt verktyg.

Intresseanmälan